tamara-arsin-logoped-online

Tamara Arsin

Obrazovanje

Fakultet: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu.
Smer: Logopedija
Stečeno zvanje: Master defektolog logoped
Dijagnostika i tretman osoba sa govorno jezičkim problemima. Osnove kliničke logopedije, fonopedije, afaziologije. Reedukacija psihomotorike.

Viša škola: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Stečeno zvanje: Strukovni vaspitač – Pedagoško vaspitni rad sa decom

Radno iskustvo

 Logoped
Centar za edukaciju Speak Up Beograd
Dijagnostika i tretman dece i odraslih sa različitim govorno – jezičkim teškoćama

Logoped – pripravnik
Dom zdravlja Novi Beograd
Dijagnostika i tretman dece sa različitom govorno – jezičkom patologijom

Vaspitač
Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj
Vaspitač u grupi dece uzrasta od 3 do 6 godina

Konferencije

Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom – Beograd, 2022

Opšta reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom – Beograd, 2022

Međunarodna konferencija logopeda – Poremećaji fluentnosti, Beograd, 2016

III Simpozijum logopeda Srbije – Rana intervencija u logopedskoj praksi, Beograd, 2018

Međunarodna konferencija – DIR / Floortime, Zagreb, 2016

Međunarodna konferencija – Intervencija u ranom detinjstvu: u susret ispunjavanju ciljeva održivog razvoja novog milenijuma, Beograd, 2017

Međunarodna konferencija – Podrška logopedskom i defektološkom tretmanu dece – novi pristup, Beograd, 2018

Međunarodna konferencija – Asistivna tehnologija  i augmentativna i alternativna komunikacija (ATAAC), Beograd, 2018

Sertifikati

Publikacije

Multimedijalni set vežbi za decu sa artikulacioinim problemima i govorno – jezičkim smetnjama.

  • Vežbe se odnose na učenje vrsta reči (imenice muškog, ženskog, srednjeg roda u jednini ili množini u datom padežu), zamenice, pridevi, predlozi, prilozi kao i vežbe vizuelne pažnje, percepcije i grafomotorike.
  • Sve vežbe i svaki glas je propraćen nizom audio vežbi koje su istovremeno predstavljene slikom, odnosno vizuelnom asocijacijom. I upravo ova kombinacija, prema najnovijim istraživanjima, daje najbolje rezultate.
Scroll to Top