Govorno jezički razvoj dece od 3 do 6 godina

Veština verbalne komunikacije podrazumeva pravilnu upotrebu gramatičkih reči i rečenica kao i pravilan izgovor svih glasova uz prisustvo velikog broja reči u govoru.
govorno-jezicki-razvoj-od-3-do-6-godina
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Razvoj govora i jezika kod dece – 3 godine

  • Pokazuje na prste, koliko ima godina
  • Broji do tri
  • Postaje svesno koja mu je dominantna ruka
  • Drži olovku između prstiju (sa tri, ili četiri prsta)
  • Crta krug
  • Ima razvijen rečnik, upotrebljava najviše do 1000 reči
  • Koristi u govoru predloge, priloge i prideve
  • Upotrebljava zamenicu „JA“, i množinu u reči
  • Opisuje sliku (ko je to, šta radi)
  • Imenuje predmete oko sebe
  • Pravilno izgovara glasove: A, E, I, O, U, J, V, P ,B, T, D, K, G, F, H, M, N, NJ
  • Dopuštena odstupanja glasova: S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž, L, LJ, R
  • Na uzrastu od 3,5 – 4,5 godine treba da je savladan izgovor glasova: S, Z, C, Š, Ž, L

  Razvoj govora i jezika kod dece – 4 godine:

  • Broji do 5
  • Više se služi dominantnom rukom
  • Razlikuje levu i desnu ruku
  • Crta kvadrat
  • U govoru koristi 1200 do 1500 reči
  • Govor je razumljiv
  • Izražava se prosto proširenim rečenicama
  • Odgovara na pitanja (gde, zašto)
  • Pravilno upotrebljava prošlo vreme
  • Priča o aktivnostima iz vrtića
  • Imitira govor i ponašanje odraslih
  • Ume da ispriča priču u slikama
  • Razlikuje – suprotnosti (veliko – malo, loš – dobar, bata – seka)
  • Može da zadrži pažnju oko deset minuta
  • Pravilno izgovara sledeće glasove A, E, I, O, U, J, V, P ,B, T, D, K, G, F, H, M, N, NJ, S, Z, C, Š, Ž, L
  • Dopuštena odstupanja: Ć, Đ, Č, DŽ Š, Ž. Često je prisutan i nepravilan izgovor glasova L, LJ, R.
  • SA 4,5 – 5 godine treba da je savladan izgovor glasova Ć, Đ, Č, DŽ, LJ, R

  Razvoj govora i jezika kod dece – 5 godina:

  • Broji do 10
  • Crta krug, kvadrat i trougao
  • Crta čoveka sa više detalja
  • Koristi makaze
  • U govoru koristi oko 2000 reči
  • Govor je gramatičan
  • Prepričava priče u slikama
  • Može da se koncentriše na kratke priče i da postavlja pitanja
  • Razume predloge: iza, ispred
  • Koristi složenije rečenice
  • Imenuje neka slova i brojeve
  • Razlikuje boje
  • Sa 5.5 godina pravilno izgovara sve glasove

  Razvoj govora i jezika kod dece – 6 godina:

  • Razvijen receptivni govor (razumevanje govora). Dete zna da odgovori na pitanje ( ko je to, šta radi, čime jedemo, zašto beba plače..)
  • Razvijen ekspresivni govor (prosto proširena rečenica, od 6 do 8 reči). Dete u svom govoru koristi više od 2000 reči.
  • Govor je u potpunosti gramatičan
  • Prepoznaje delove i sklapa slagalicu u celinu
  • Pravilan izgovor svih glasova u maternjem jeziku
  • Razvijena logomotorika ( pokreti jezika prema gore – dole, konjski kas, oblizivanje usne, coktanje..).
  • Razvijen fonemski sluh (razlikovanje reči koje su slične po zvučnosti). Na primer: seka – zeka, džak – đak, kljun – kjun.
  • Razlikuje levu i desnu ruku
  • Formiran pojam broja (daj mi četiri štapića, ili pokaži mi na prstima broj pet)
  • Pravilan hvat olovke, tj. na koji način dete drži olovku. Pravilno je sa dva prsta (palac i kažiprst).
  • Crta ljudsku figuru sa više detalja (glava, ruke, noge, oči, usta, nos, uši, kosa..)
  • Prepoznaje slova azbuke ( A, O, M, T, B..)
  • Piše i čita svoje ime i prezime

  Usporen govorno jezički razvoj kod dece se ispoljava kroz:

  • grleno (francusko, nemačko R)
  • glas R bez vibracije (između U i V)
  • bilabijalno R  – umesto jezika vibriraju usne
  • Fonološku svesnost – teškoće u razlikovanju glasova sličnih po zvučnosti.
  • Artikulaciju – nepravilan izgovor glasova, izostavljanje glasa u reči ili se glas zamenjuje sa drugim glasom.
  • Sintaksu – rečenica je kratka, prosta i nepotpuna.
  • Semantiku – razumevanje reči, fraza, složenijih rečenica, teksta.
  • Morfološke smetnje – upotreba osnovnog oblika reči, teže usvajanje apstraktnih – složenih pojmova.

  Usporen govorno jezički razvoj utiče i na usvajanje gramatički pravilne rečenice:
  Vrste reči:

  • Upotrebu imenice (muškog, ženskog, srednjeg roda u jednini ili množini u datom padežu)
  • Upotrebu zamenica
  • prideva
  • predloga
  • veznika i priloga
  Scroll to Top