Disfazija

Disfazija je jezički poremećaj koji narušava detetovo razumevanje i izražavanje jezika. U većini slučajeva deca sa disfazijom imaju normalnu inleligenciju i pokazuju entuzijazam u želji za komunikacijom.
disfazija
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kako se ispoljava disfazija?

  Ekspresivna disfazija

  Deca koja imaju ekspresivnu disfaziju imaju poteškoća sa formiranjem reči i artikulacijom glasova.

  • Problem u pronalaženju pravih reči tokom komunikacije
  • Prekomerna upotreba dodatnih reči ili fraza (na primer: “nešto” ili “takve stvari”.
  • Pogrešno gramatičko sekvenciranje (pogrešan redosled reči)
  • Kolebljiv govor sa čestim pauzama
  • Poteškoće u verbalnom opisivanju ideje: izostavljanje veznika ili predloga

  Ekspresivna disfazija je zapravo motorni invaliditet. Drugim rečima, postoji osnovna poteškoća u izvođenju reči, ali ne i u njihovom razumevanju.

  Receptivna disfazija

  Deca sa receptivnom disfazijom imaju ograničeno razumevanje i značenje jezika.

  • Poteškoće u razumevanju upitnih reči i njihovom razdvajanju (ko, šta, gde, čime, zašto, kada, itd.)
  • Poteškoće u razumevanje apstraktnih reči
  • Poteškoće u razumevanju drugih i složenih (smislenih) rečenica
  •  Razumevanje izraza doslovno, a ne figurativno (na primer: kada čuje „kiša i psi, pada kiša“, dete može očekivati da vidi pse kako padaju sa neba)

  Receptivna disfazija je više senzorne prirode. Drugim rečima, uključuje poteškoće u razumevanju okoline koja ga okružuje.

  Mešovita disfazija

  Mešovita disfazija uključuje poremećaje u kojima su prisutni ekspresivni i receptivni simptomi.

  kako se ispoljava disfazija

  Mogući simptomi kod disfazije

  Anksiozni poremećaji

  • Društveno ponašanje sa primetnom nesigurnom konotacijom
  • Nerazvijeno mišljenje – jezik u odnosu na uzrast deteta
  • Mali kapacitet za apstraktnu i sveobuhvatnu logiku
  • Poteškoće u učenju
  • Problemi sa memorijom
  • Društvena izolacija
  • Nisko samopoštovanje

  Gore navedeni simptomi su ozbiljni u manjom ili većoj meri. Međutim, oni se mogu potpuno izbeći pravilnim i ranim kliničkim lečenjem deteta. Isto tako, disfazija se može proširiti i na čitanje i pisanje ako se ne leči tokom prvih godina detetovog života.

  kako se dijagnostifikuje disfazija

  Kako se dijagnostikuje disfazija?

  U slučaju da roditelji ili nastavnici deteta sumnjaju na disfaziju, najbolji način delovanja je susret sa logopedom.

  Logoped će pružiti odgovarajući tretman koji je prilagođen detetu.  

  Što se ranije dijagnostikuje, bolji su rezultati i šanse za redovan školski uspeh. Dakle, ako se disfazija dijagnostikuje na uzrastu od 5 godina, kvalifikovani logoped može započeti rad sa detetom od 2 godine kako bi se smanjili efekti poremećaja govora.

  Kako se leči disfazija kod dece?

  Jedini pravi način lečenja ovog poremećaja ostaje da se obratite logopedu, a efikasnost njegovih intervencija zavisiće uglavnom od:

  • ozbiljnosti početnog poremećaja
  • koliko je rano dijagnostikovano
  • efikasnosti terapije
  • podrške porodici
  • prisustva i ozbiljnosti budućih problema povezanih sa poremećajem

  Rana intervencija nije korisna samo za dete, već i za roditelje, jer su oni centralni učesnici u obrazovanju i lečenju deteta.

  Kako-se-leci-disfazija-kod-dece

  Logopedski tretman kod disfazije

  Logopedski tretman sastoji se od različitih vežbi koje uključuju slušne, gestualne i orofacijalne aspekte. Vežbe mogu biti odvojene ili dinamički kombinovane u zavisnosti kako napreduje tretman.

  Kada se završi faza stimulacije, u tretmanu će se koristiti didaktički materijal. Tokom didaktičke faze, logoped će koristiti crteže i tekstove za učenje semantičkih, sintaksičkih i  morfoloških sposobnosti. Kao rezulatat toga dete će moći da koristi jezik i ostvariće dobru komunikaciju.

  Imajte na umu da je ključ uspeha timski rad.

  Porodica, vrtić (škola) i logoped moraju raditi zajedno kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće mere da se realizuje detetov akademski napredak i društvena intergracija u školi.

  Disfazija je jedan veoma složen govorno – jezički poremećaj koji zahteva svakodnevni rad sa detetom. Svako dete je drugačije, zato je važno da logoped prilagodi pristup i način rada koji podstiče dete da razvija svoje “skrivene” sposobnosti. Zato je bitan pristup i osećaj za svako dete.

  Scroll to Top