Dislalija

Poremećaj govora (dislalija) je stanje u kome dete ima problema sa stvaranjem ili formiranjem glasova u govoru koji su neophodni za komunikaciju sa drugima što može otežati razumevanje govora deteta.
dislalija
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Dislalija kod dece

  Poremećaj artikulacije (dislalija) je govorni problem koji karakteriše nemogućnost da se jasno izgovaraju određeni glasovi.
  Dete sa ovim ovim govornim poremećajem može ispustiti, zameniti, iskriviti ili dodati glas u rečima.

  Dislalija je artikulacioni ali i jezički poremećaj koji se manifestuje kao nemogućnost ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova. Dete koje nepravilno izgovara glasove imaće poteškoća sa izgovorom reči i rečenica što će otežati razumevanje govora.

  dislalija-kod-dece

  Kako se dislalija ispoljava kod dece?

  • Zamenjuje glasove u rečima („Sima“ umesto „Zima“)
  • Ispušta glasove na kraju reči („ha“ umesto „šešir“)
  • Pojednostavljuje teže zvučne kombinacije („popa“ umesto „krompir“)
  • Izostavlja glasove u rečima („oda“ umesto „voda“)
  • dodaje glasove u rečima

  Artikulacioni poremećaji (dislalija) se najčešće manifestuje izostavljanjem ili  nepravilnim izgovorom glasova: 

  • frikativa i afrikata – S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž
  • lateral – L
  • sonant – LJ
  • vibrant – R

  1. Poremećaj izgovora frikativa i afrikata (S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž)

  Pogrešan izgovor glasova može da se ispolji kao “šuškanje” u govoru. Postoji nekoliko vrsta šuškanja a najčešći je kada dete izgovori “th” glas kada pokuša da izgovori glas “S”.
  Kada se glasovi nepravilno izgovaraju vazdušna struja se usmerava sa jedne ili druge strane jezika i jezik prolazi kroz sekutiće, zbog čega dolazi do šuškanja pomenutih glasova.

  2. Poremećaj izgovora laterala (L i LJ)

  Glas L se najčešće zamenjuje glasom W (glas koji se izgovara ustima) umesto podizanjem jezika. Kod nepravilnog izgovora glasa LJ, najčešće je nerazvijena oralna motorika, što se odnosi i na izgovor glasa L.

  Nepravilan izgovor glasa L se manifestuje izostavljanjem ili zamenom sa drugim glasovima, najčešće:

  • izostavljanem glasa L (lopta – opta)
  • zamenom glasa L drugim glasovima (lav – jav)
  • grleno L
  • W (glas između U i V)

  3. Poremećaj izgovora vibranta (R)

  Nepravilno izgovaranje glasa R je veoma čest problem kod dece. Karakteriše ga omisija, supstitucija i distorzija glasa. Deca u pokušaju da izgovore pravilan izgovor glasa R, najčešće zbog nerazvijene oralne motorike, aktiviraju zadnji deo jezika, i nauče grleno R, ili umesto glasa R izgovore V, ili glas R izgovore ustima (bilabijalno R). Oko treće godine je potrebno obratiti se logopedu, ako dete izgovara sve glasove pravilno.

  Nepravilan izgovor glasa R se manifestuje izostavljanjem ili zamenom sa drugim glasovima, najčešće:

  • sonant J (riba – jiba)
  • lateral L (ruka – luka)

  Distorzija (oštećenje) glasa R se manifestuje kao:

  • grleno (francusko, nemačko R)
  • glas R bez vibracije (između U i V)
  • bilabijalno R – umesto jezika vibriraju usne
  • sonant J (riba – jiba)
  • lateral L (ruka – luka)

  Distorzija (oštećenje) glasa R:

  • grleno (francusko, nemačko R)
  • glas R bez vibracije (između U i V)
  • bilabijalno R  – umesto jezika vibriraju usne

  Šuškanje – dislalija

  Sigmatizam je naziv za neispravan izgovor glasova S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž. Kod male dece prisutna je (omisija – ispuštanje) ili (zamena – supsititucija) glasova. Dok, kod odraslih se radi o iskrivljenom izgovoru (distorziji).

   Postoji pet vrsta sigmatizma:

  • Interdentalni sigmatizam (šuškanje) postavljanje jezika između sekutića za vreme izgovora glasova S, Z, C, Ć, Đ. Teži oblik zahvata i glasove Č, Ž, Š.
  • Adentalni (prizubni) sigmatizam kod koga glasovi koji bi trebalo da se izgovaraju pritiskom jezika na unutrašnju stranu sekutića, izgovaraju se dalje od njih.
  • Lateralni sigmatizam – pogrešan smer vazdušne struje sa jedne ili sa druge strane jezika.
  • Palatalni (nepčani) sigmatizam kada se prednji deo jezika približava mekom nepcu kada izgovara “h” glas praćen sa glasom “R”.
  • Nazalni sigmatizam (snorting) kada se vazdušna struja pri izgovoru usmerava kroz nos.

  Koliko god beznačajno i ljupko izgledalo šuškanje vašeg deteta, nakon određenog uzrasta, to može uticati na njihovu sposobnost da: budu razumljivi, opušteni među vršnjacima, podele svoje mišljenje sa drugima.

  Šuškanje je ozbiljan problem kod dece. Ne samo što ne izgovaraju glasove pravilno, već se povlače u sebe, bivaju nesigurni i izbegavaju da govore.

  Zato je rešavanje ovog problema važnije nego što mnogi roditelji shvataju.

  Šta je dislalija?

  Dislalija je artikulacioni ali i jezički poremećaj koji se manifestuje kao nemogućnost ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova.

  Kako se dijagnostikuje dislalija kod dece?

  Poremećaj u izgovoru glasova se dijagnostikuje primenom testa za artikulaciju glasova.

  Kako se leči dislalija kod dece?

  Svi glasovi se mogu uspešno ispraviti kod dece. Samo je potrebno na vreme početi sa tretmanom, oko 3 godine.

  Ukoliko kod vašeg deteta primetite neku od nepravilnosti u izgovoru glasova, najbolje je da se obratite logopedu koji će izvršiti procenu svih glasova i proceniti sa kojim glasom najpre treba započeti tretman.

  Šta je sigmatizam?

  Sigmatizam je naziv za neispravan izgovor glasova S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž. Kod male dece prisutna je (omisija – ispuštanje) ili (zamena – supsititucija) glasova. Dok, kod odraslih se radi o iskrivljenom izgovoru (distorziji).

  Šta je rotacizam?

  Rotacizam (artikulacioni poremećaj) je naziv za poremećaj izgovora glasa – slova R, što je veoma čest problem kod dece. Karakteriše ga omisija, supstitucija i distorzija glasa.

  Deca u pokušaju da izgovore pravilan izgovor glasa R, najčešće zbog nerazvijene oralne motorike, aktiviraju zadnji deo jezika, i nauče grleno R, ili umesto glasa R izgovore V, ili glas R izgovore ustima (bilabijalno R). Oko treće godine je potrebno obratiti se logopedu, ako dete izgovara sve glasove pravilno. 

  Šta je lambdacizam?

  Lambdacizam je poremećaj izgovora glasova L i LJ. Glas L se najčešće zamenjuje glasom W (glas koji se izgovara ustima) umesto podizanjem jezika. Za izgovor glasova LJ i L je potrebna razvijena oralna motorika, zbog složenih pokreta s jezikom.

  Šta je kapacizam?

  Kapacizam je poremećaj izgovora glasa K.

  Šta je gamacizam?

  Gamacizam je poremećaj izgovora glasa G.

  Šta je tetacizam?

  Tetacizam je poremećaj izgovora glasa T.

  Šta je deltacizam?

  Deltacizam je poremećaj izgovora glasa D.

  Šta je tetacizam?

  Tetacizam je poremećaj izgovora glasa T. Tetizam je govorni poremećaj gde veći broj suglasnika prelazi u D ili T i znatno je ozbiljniji poremećaj od nabrojanih poremećaja.

  Scroll to Top