Logopedski online tretman za decu

Logopedski online tretman za decu podrazumeva procenu i stimulaciju govorno - jezičkog razvoja, kao i procenu pravilnog izgovora svih glasova.
logopedski-online-tretman-za-decu

Sadržaj teksta

Pratite nas na:

Logopedski tretman za decu započinje procenom kako bi se odredio odgovarajući tretman koji će biti prilagođen detetu.

Šta online logopedski tretman za decu podrazumeva?

Logopedski tretman obuhvata:

 • logopedsku procenu
 • tretman korekcije glasa
 • utvrđivanje dinamike održavanja tretmana
 • utvrđivanje minimalne starosne granice dece kod Online časova

Šta podrazumeva logopedska procena?

Logopedska procena podrazumeva procenu i analizu govorno – jezičkog razvoja i procenu glasova koje dete ne izgovara. Ona obuhvata:

 • procenu razumevanja naloga (daj mi lutku i stavi je sto)
 • procenu pažnje i interesovanja za edukativni sadržaj
 • testiranje pamćenja (kratkoročno i dugoročno pamćenje)
 • testiranje grafomotorike (držanje olovke, pisanje)
 • razlikovanje leve i desne ruke
 • procenu govorno – jezičkog statusa (leksika, semantika i sintaksa)
 • testiranje logomotorike (motorika govornih organa)
 • testiranje artikulacije glasova
 • testiranje fonemskog sluha

Šta podrazumeva tretman korekcije glasa?

Logopedski tretman podrazumeva učenje u prijatnoj kućnoj atmosferi. Saradnja sa roditeljima je isto tako važna, kako bi bili upućeni u naš rad. Kroz opušten razgovor sa detetom, igru, zanimljive zadatke, dete razvija svoj govor i uči pravilan izgovor glasova.

Logopedske vežbe za pravilan izgovor glasa:

• logopedske vežbe oralne muskulature – osvešćivanje pokreta govornih organa
logopedske vežbe za pravilnu poziciju govornih organa
logopedske vežbe za usmeravanje vazduha
logopedeske vežbe uz pomoć drugih rekvizita i drugih glasova
logopedske vežbe uz pomoć kojih se određeni glas uključuje u svakodnevni govor

Kako izgleda logopedski tretman za dete?

Uspostavićemo vezu preko Skype-a ili Vibera. Potrebno je da imate kameru i mikrofon. Na prvom času uspostavićemo kontakt, kada ćete mi ispričati problem koji ima vaše dete.

Pre svega je najvažniji odnos logopeda i deteta, odnosno poverenje koje logoped treba da pridobije od strane deteta da bi tretman bio uspešan.

Akcenat je na razumevanju svakodnevnih situacija kao i na pravilnom izražavanju. Kroz igru se stimuliše razvoj govora kao i rešavanje drugih poteškoća koje su prisutne kod deteta. U zavisnosti od interesovanja deteta, koristićemo društvene i didaktičke igre, logičke zadatke, priče u slikama kao i grafomotorne vežbe. Kroz rad sa detetom se podstiče i razvoj rečnika. Fokus prilikom individualnog tretmana je na detetovim interesovanjima i potrebama.

Jedinstvena prilika da roditelj nauči kako da sa svojim detetom izgradi odnos prema učenju, kakav želi. Kroz nekoliko tretmana, ja ću biti podrška, a vi ćete već sa dovoljno iskustva moći da radite sa njim. Ovo je svakako važno, jer kada dete krene u školu, imaćete izgrađen način komunikacije sa detetom.

Da bi tretman bio uspešan dete bude motivisano, zato je saradnja roditelja neophodna kako bi zajedno pronašli pristup koji odgovara detetu.

Nakon tretmana dete će dobiti slikovni materijal za vežbu do narednog časa. Naravno, ukoliko bude nekih nedoumica u vezi vežbi, kako se određena vežba izvodi, roditelj se može javiti pre narednog časa.

Koliko često je potrebno imati logopedski tretman?

Kako bi se postigao rezultat kod deteta, praksa je pokazala da je neophodan minimum od 2 časa nedeljno. Naravno, može i jednom nedeljno, ukoliko svakodnevno radite sa detetom. Dinamiku održavanja časova treba prilagoditi potrebama deteta.

Koliko traje logopedski tretman?

Logopedski tretman traje oko 45 minuta,  zavisno od težine problema, pažnje i koncentracije. Vreme treba prilagoditi detetu, kako ne bi došlo do zamora i mehaničkog ponavljanja vežbi. Tretman je prilagođen detetu, njegovim interesovanjima i brzini napredovanja.

Koja je cena online logopedskog tretmana za dete?

Nakon logopedskog testiranja i procene, utvrđuje se optimalan broj časova, trajanje individualnog tretmana, plan programa u zavisnosti od problema.

Koja je starosna granica dece za online logopedski tretman?

Online tretman ima efekta kod dece od oko 4 godine, koja imaju razvijenu pažnju i koncentraciju i zrelost u skladu sa uzrastom.

Najčešća pitanja roditelja:

Da li je kasno krenuti sa učenjem glasova (S, Z, C, Ć, Đ, Č, DŽ, Š, Ž, L, LJ, R) pred polazak u školu?

Sve glasove treba ispraviti na vreme. Sa 5,5 godina dete bi trebalo da izgovara pravilno sve glasove maternjeg jezika. Dete na uzrastu od 3 godine pravilno bi trebalo da da izgovara: M, P, B, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H

Na uzrastu od 3,5 – 4,5 godine: S, Z, C, Š, Ž, L.

Između 4,5 i 5 godina: Ć,Đ, Č, DŽ, LJ, R.

Zašto dete neće da vežba sa roditeljima ukoliko nepravilno izgovara odredjeni glas?

Ukoliko vaše dete nepravilno izgovara bilo koji glas, najbolje je da se obratite logopedu koji će uraditi procenu glasova pomoću artikulacionog testa. Dobićete smernice i vežbe koje treba da radite kod kuće.

Važan je pristup koji imate prema detetu. Ukoliko provodite vreme sa detetom, pružite mu pažnju, to je najbolji i najefikasniji način da dete nauči da izgovara glasove. Probajte da sa detetom vežbate kroz igru ili posle vežbe određenog glasa, neka dete dobije zaslužnu nagradu. To može da bude neka slagalica, igračka ili omiljena društvena igra, zavisno od ineresovanja deteta.

Da li dete treba da savlada analizu i sintezu reči pre nego što krene u školu?

Da, dete treba da nauči analizu i sintezu reči. S obzirom da kada krene u školu, postoje mnoge prepreke sa kojima se dete susreće. Zato je najbolje što pre savladati analizu reči (na koje slovo počinje reč konj, zec, vuk) i sintezu reči (iz kojih se slova sastoji reč voz, sat, miš).

Uvek počinjete sa rečima koje imaju tri slova, zatim se reči usložnjavaju. Analiza i sinteza reči je osnova za pravilno pisanje i čitanje.

Ukoliko dete nije dovoljno zainteresovano za učenje glasova da li odustati od vežbanja?

Ne odustajte od vežbe, probajte da pronadjete način kako da pridjete detetu. Iz iskustva, najbolji način je igra sa detetom koja je njemu zanimljiva i omiljena. Ako me budete poslušali, nećete ni osetiti da radite vežbe sa detetom.

Da li dete treba da nauči pojedina slova da čita i piše?

Da, bilo bi korisno za dete da prepoznaje nekoliko slova ako ne i sva slova. Razvoj analize i sinteze glasova u rečima razvija se tokom predškolskog uzrasta i osnov je za uspešno savladavanje čitanja i pisanja.

Analiza glasova u reči podrazumeva sposobnost da se reč „rastavi“ na glasove, dok je sinteza suprotan proces, glasovi se spajaju u jednu celinu i prepoznaju se kao reč.

Moje dete koristi samo nekoliko reči u rečniku. Koristi gest kada ne može da kaže neku reč. Ima 2 godine. Da li je vreme da se obratim logopedu?

Oko druge godine kod deteta se javlja veliki broj reči, čak i jednostavne kratke rečenice. To što dete koristi gest, to je dobra vest. Detetu je potrebna stimulacija kroz razne aktivnosti: vežbe za telo i prstiće, senzorne igre, igre uloga.. Spontana dečija igra je put da se dete oslobodi i iskaže svoje emocije. Pogledajte na sajtu: „Kako vežbati sa detetom kod kuće” i “Kako stimulisati dete da govori“. To je prvi korak. Ali, svakako treba da se obratite logopedu radi daljih smernica.

Scroll to Top